در دهه های اخیر درکشورهای اروپایی و دیگر کشور های پیشرفته استفاده از تابلو های فوتو لومینسنت ( خروج اضطراری ) مورد استقبال قرار گرفته است که در پیش گیری و مقابله با بحران ها بسیار موثر بوده است . این محصول در مکان هایی که تاریک و بدون نور هستند با کمک نور لمینتسنت که در تابلو  وجود دارد و با نوری که از خود ساطع مینماید راهنمای خوبی برای افراد است . این محصول در روشنایی نور رادر خود ذخیره می کند و پس از تاریکی کامل نور را بین 2 تا 8 ساعت بازتابش می کند .